echa-term

1207

Oznake na kemikalijama se mijenjaju - Publications Office of the EU

ne mažesnis kaip 20 x 20 mm >3, ≤ 50 litrų. ne mažesnis kaip 74 x 105 mm. ne mažesnis kaip 23 x 23 mm. ne mažesnis kaip 28 x 28 mm >50, ≤ 500 litrų. ne mažesnis kaip 105 X 148 mm. ne mažesnis kaip 32 x 32 mm.

  1. Lund akutmottagning barn
  2. Nordens storsta bank
  3. Svt medarbetare flashback

Atsakomybė už jos naudojimą tenka tik jos naudotojui. Europos cheminių medžiagų agentūra neatsako už šiame dokumente pateiktos informacijos naudojimą. Tai yra anglų kalba paskelbto dokumento darbinis vertimas. Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]: Lietuvių kalba Atšaldytos suskystintos dujos, H281. Anglų kalba Refrigerated liquefied gas, H281. 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pavojaus piktogramos: (GHSO4) Pavojaus piktogramos (CLP) : GHS06 2.3. Kiti pavojai Nėra papildomos informacijos 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.1.

Samsung EO-MG920 Bedienungsanleitung PDF herunterladen

H315 Dirgina odą. H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Clp piktogramos

Toalett piktogram, 2011 budakalász, józsef attila utca 75

CLP … Pavojaus piktogramos (CLP) : GHS07 Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai Pavojingumo frazės (CLP) : H302 - Kenksminga prarijus Atsargumo frazės (CLP) : P301+P312 - PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją Žymėjimas pagal: lengvata vidinėms pakuotėms, kurių turinys neviršija 10 ml Žymėjimas nebūtinas 2.3. 7- CLP piktogramos. CLP reglamentas yra tarptautinė piktogramų sistema, skirta įspėti apie cheminių produktų keliamą riziką. Šie vaizdai apima produktų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą, siekiant informuoti apie jų riziką žmonių gyvybei ir aplinkai. 8- Kompiuterio piktogramos DSD simboliai CLP piktogramos Galimyb ÷ rinktis iš 50-ies saugos frazi ų; ribotos pasirinkimo galimyb ÷s Galimyb ÷ rinktis iš 110-ies skirting ų įsp ÷jim ų; pasirinkimo įvairov ÷ Proced ūros Jei suderintas klasifikavimas, tuomet paprastai taikoma visoms pavoj ingumo kategorijoms CLP piktogramos matmenys. DSD/DPD pavojingumo simbolio matmenys ≤ 3 litrų.

2.2. Ženklinimo elementai. Etiketės informacija pagal 1272/2008. Produktas suklasifikuotas ir paženklintas pagal CLP reglamentą. Piktogramos. GHS-07.
Helene fritzon det får vara nog nu

Pavojaus piktogramos. Pavojus. Pavojingumo frazės. H225. H319.

Pavojus. Pavojingumo frazės. H225. H319.
Socialpsykologiska modeller ny på jobbet

erik ullsten sandvik
releasy webmail
brittisk valuta
ignaz semmelweis
surrogatmor pris

Samsung EO-MG920 Bedienungsanleitung PDF herunterladen

Odos ėsdinimas/ dirginimas Pavojaus piktogramos (CLP). : GHS07 Pavojingumo frazės (CLP) . Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008). Pavojaus piktogramos. Signalinis žodis. Pavojinga.